QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR

 1. ĐỊNH NGHĨA CHUỖI CUNG ỨNG & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Chuỗi Cung Ứng – Mạng lưới toàn cầu sử dụng để chuyển San phẩm dịch vụ từ nguyên liệu thô đến khác hàng cuối thông qua việc cấu trúc dòng thông tin, phân phối, và tiền.

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng  – Thiết kế, kế hoạch, thực thi, kiểm soát, giám sát hoạt động chuỗi cung ứng với mục tiêu tạo giá trị, xây dựng kiến trúc cạnh tranh, thúc đẩy vận chuyển toàn cầu, đồng bộ cung cầu, và đo kết quả

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Quản lý chuỗi cung ứng ra đời từ năm 1982, được phát triển và ứng dụng như một trào lưu quản lý mới trong giai đoạn hiện tại trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ của nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến như: ERP, TMS, WMS, ASP, RFID,… cùng với nhiều kỹ thuật mới như S&OP, POS, VMI, SRM,… đã làm cho chuỗi cung ứng trở thành một công cụ cạnh tranh không thể thiếu ở hầu hết các tập đoàn và công ty trên toàn thế giới.

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm toàn bộ hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp như: quản lý sản xuất, quản lý tồn kho, mua sắm, phân phối, dịch vụ khách hàng, dự báo nhu cầu, chiến lược hoạt động, quản lý đối tác chiến lược, thiết lập quan hệ với nhà cung cấp chiến lược (SRM), khách hàng chiến lược (CRM),.. làm tăng hiệu quả hoạt động nội bộ và toàn chuỗi.

3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SCOR­®

Ra đời từ những năm 1990 đến nay, mô hình SCOR® (Supply Chain Operation Reference Model) đã trở thành một trong những chuẩn mực về chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới được nhiều công ty ở các lĩnh vực khác nhau tham chiếu và vận dụng để phát triển chuỗi cung ứng của họ. Hoạt động chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® bao gồm 6 quy trình (Plan, Make, Source, Deliver, Return, Enable) – lập kế hoạch, sản xuất dịch vụ, mua sắm, phân phối, logistics ngược, và hệ thống quy trình công nghệ). Triết lý quản lý theo chuỗi cung ứng là theo chiều ngang (horizontal) khác với phương pháp quản lý cũ là theo phòng ban (vertical). Quản lý chuỗi cung ứng phối hợp nhịp nhàng, làm gia tăng giá trị và vai trò của logistics, giao nhận, tồn kho, dịch vụ khách hàng, quản lý nhà cung ứng, kế hoạch nguồn lực, chiến lược sản xuất, dự báo, … mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Nếu như phương pháp quản lý cổ điển lạc hậu và chứa nhiều xung đột làm giảm hiệu quả của tổ chức như: dự báo tồn kho thiếu chính xác, mua hàng không hiệu quả, thiếu thông tin trong ra quyết định, dự báo thiếu chính xác, sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu, … thì chuỗi cung ứng sẽ là giải pháp giúp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng cung cầu, kết nối các phòng ban, có thông tin ra quyết định chính xác,…

Để triển khai chuỗi cung ứng thành công, có 03 đối tượng cần được thay đổi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức đó là: con người được đào tạo theo phương pháp mới, quy trình quản lý được viết lại theo cách mới, và công nghệ hiện đại được tích hợp vào tổ chức.

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới mô hình quản lý từ việc quản lý sản xuất rời rạc tiến lên cấp độ cân bằng nguồn lực phù hợp với nhu cầu, tích hợp và tối ưu hiệu quả hoạt động bên trong của doanh nghiệp và ứng dụng các kỹ thuật quản lý cho toàn chuỗi cung ứng bao gồm doanh nghiệp và các đối tác chiến lược nhằm đạt được mục tiêu về dịch vụ khách hàng và tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động, Học Viện Win Two Win triển khai chương trình quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR – chuẩn mực hàng đầu thế giới về thiết kế, vận hàng, và đánh giá cải tiến chuỗi cung ứng.

Chương trình này được thiết kế dành cho các công ty muốn thay đổi phương pháp quản lý từ phòng ban sang phương pháp quản lý chuỗi cung ứng; các công ty đa quốc gia đã và đang triển khai mô hình quản lý chuỗi cung ứng; các công ty đã và đang triển khai hệ thống ERP và cần đào tạo nhân sự để sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống này; các công ty đang có kế hoạch triển khai hệ thống ERP và các công nghệ trong chuỗi cung ứng, logistics, quản lý kho tập trung,…

CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÁC CHUYÊN ĐỀ SAU:

 

CHUYÊN ĐỀ 1: GIỚI THIỆU QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

·        Giới thiệu về chuỗi cung ứng

·        Các giai đoạn trưởng thành của chuỗi cung ứng

·        Quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại

·        Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng

·        Lập kế hoạch chiến lược chuỗi cung ứng

·       Giai đoạn phát triển từ MRP sang ERP

·       Các môi trường sản xuất (ETO, MTS, MTO, ATO)

·       Các quy trình sản xuất (intermittent, flow, cell, project)

·        Tác động của các hệ thống và triết lý mới

 

CHUYÊN ĐỀ 2: KỸ THUẬT DỰ BÁO VÀ QUẢN LÝ NHU CẦU

·        Quy trình quản lý nhu cầu

·        Tính chất của nhu cầu

·        Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc

·        Nguyên tắc dự báo

·        Kỹ thuật dự báo

·        Theo dõi dự báo

·        Xử lý sai số dự báo

 

CHUYÊN ĐỀ 3: S&OP (SALES & OPERATION PLANNING)

·        Mục đích và phạm vi của kế hoạch tổng thể

·        Xác định nhóm sản phẩm

·        S&OP và kế hoạch sản xuất

·       Quy trình thực hiện S&OP

·        Chiến lược sản xuất và S&OP

·        Lập kế hoạch sản xuất ở môi trường (ETO, MTO, ATO, MTS)

·        Cân đối kế hoạch nguồn lực cho kế hoạch sản xuất

 

CHUYÊN ĐỀ 4: LẬP TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ (MASTER CHEDULING)

·        Tiến độ tổng thể và tiến độ sản xuất tổng thể

·        Tiến độ tổng thể và bán hàng

·        Lập kế hoạch nguồn lực

·        Cân đối nguồn lực

·        Kế hoạch sản xuất và tiến độ tổng thể

·        Xây dựng tiến độ tổng thể

·        RCCP (Rough Cut Capacity Planning) cân đối nguồn lực cho tiến độ tổng thể

·        Phương pháp lập tiến độ tổng thể hiệu quả

·        Tiến độ tổng thể và quan hệ với bán hàng ATP (Available to Promise)

 

CHUYÊN ĐỀ 5: KẾ HOẠCH YÊU CẦU NGUYÊN LIỆU

·        Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP

·        Các loại cấu trúc sản phẩm BOM

·        Môi trường lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

·        Phương pháp lập kế hoạch nguyên vật liệu (offsetting và exploding)

·        Sử dụng và quản lý kế hoạch độ ưu tiên

·        Phần mềm lập kế hoạch nguyên liệu MRP và ERP

 

CHUYÊN ĐỀ 6: QUẢN LÝ NĂNG LỰC (CAPACITY REQUIREMENT
PLAN)

·        Giới thiệu

·        Quản lý năng lực

·        Quy trình lập xác định năng lực

·        Tính các chỉ số năng lực tổ chức (giờ định mức, hiệu suất,..)

·        Cân đối năng lực sản xuất với năng lực yêu cầu

·        Kế hoạch yêu cầu năng lực

 

CHUYÊN ĐỀ 7: QUẢN LÝ TỒN KHO

·        Giới thiệu tồn kho

·        Các loại tồn kho và mục đích

·        Tính chi phí kho và chi phí liên quan

·        Định giá tồn kho

·        Lập kế hoạch tồn kho

·        Phân loại tồn kho

·        Chính sách tồn kho tổng thể

·        Quản lý tồn kho tổng thể

·        Tính vòng quay tồn kho

·        Tính số ngày sử dụng kho

·        Chi phí tồn kho

·        Báo cáo tài chính và tồn kho

·        Tồn kho thành phần

·        Tính thời điểm đặt hàng

·        Tính số lượng đặt hàng

·        Chính sách tồn kho thành phần

·        Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập

·        Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục

·        Phương pháp phân loại tồn kho ABC

·        Phương pháp kiểm soát tồn kho

·        Phương pháp kiểm kê tồn kho

 

 

CHUYÊN ĐỀ 8: QUẢN LÝ QUAN HỆ NHÀ CUNG ỨNG (SRM – SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

·        Mua hàng

·        Trách nhiệm chiến lược của mua hàng

·        Các loại cấu trúc tổ chức của mua hàng

·        Mua hàng chiến lược và mua hàng chiến thuật

·        Các bước mua hàng chiến lược

·        Quy trình mua hàng chiến thuật

·        Quản lý thầu

·        Quản lý quan hệ nhà cung ứng

 

CHUYÊN ĐỀ 9: PHÂN PHỐI VÀ GIAO NHẬN (DISTRIBUTION & LOGISTICS)

·        Phân phối

·        Kênh phân phối

·        Tối ưu hóa kênh phân phối

·        Logistics

·        Logistics ngược

·        Logistics trong quan hệ với chuỗi cung ứng

·        Hệ thống kéo, đẩy, và lập kế hoạch phân phối bổ sung

·        Các loại hình vận chuyển

·        Quản lý kho bãi

 

CHUYÊN ĐỀ 10: LÝ THUYẾT RÀNG BUỘC (THEORY OF CONSTRAINTS)

·        Giới thiệu lý thuyết ràng buộc

·        Quy trình nhận diện và xử lý điểm yếu

·        Phân tích VATI

·        Kỹ thuật drum-rope-buffer

 

TỔNG KẾT

 

·        Giải bài tập tình huống

5. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Giúp các nhà quản lý có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng
 • Giúp các nhà quản lý nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới
 • Giúp các nhà quản lý có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Giúp các nhà quản lý có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống
 • Đào tạo theo tiêu chuẩn SCOR được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

6. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Ban lãnh đạo, Ban giám đốc
 • Giám đốc chuỗi cung ứng
 • Phòng Mua Hàng, Phòng Cung Ứng, Phòng Kế Hoạch, Phòng Logistics, Kho Vận
 • Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Toán Nội Bộ, CI